Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Lokeren ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Lokeren en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene Voorwaarden CrossFit Lokeren

Artikel 1 Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige dienstverlening van CrossFit Lokeren, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De overeenkomst wordt gesloten tussen het lid en Compound Fitness Lokeren BVBA met handelsnaam CrossFit Lokeren, hierna CrossFit Lokeren genoemd.

Artikel 2 Overeenkomst - lidmaatschap

2.1 De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar of deelbaar.

2.2 Als het lid jonger dan 18 jaar oud is, wordt geacht dat zijn of haar wettige vertegenwoordiger(s) op de hoogte zijn van het aangaan van een overeenkomst met CrossFit Lokeren.

2.3 De overeenkomst bestaat vanaf het aanmaken of aanvragen van lidmaatschap. Vanaf de startdatum van het lidmaatschap is het lid lidmaatschapsgeld verschuldigd aan CrossFit Lokeren.

2.4 Indien het lid geen gebruik maakt van zijn lidmaatschap kan het lid geen restitutie of compensatie vragen in welke vorm dan ook.

2.5 CrossFit Lokeren mag personen weigeren en/of eenzijdig hun overeenkomst opzeggen zonder dat restitutie van het lidmaatschapsgeld is verschuldigd als men zich niet aan de regels houdt.

2.6 De diensten en faciliteiten van CrossFit Lokeren kunnen worden verbeterd, geüpdatet, aangepast of op een andere wijze worden veranderd naar het goeddunken van CrossFit Lokeren. CrossFit Lokeren houdt zich het recht voor om tijdelijk en definitief, de bestaande diensten, coaching schema’s, programma’s, openingsuren, faciliteiten, regels, reglementen en dergelijke te wijzigen. Er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

2.7 CrossFit Lokeren behoudt zich het recht voor geplande lessen aan te passen of te annuleren ingevolge een naar het oordeel van CrossFit Lokeren te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte, overmacht of andere omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie.

2.8 CrossFit Lokeren kan beslissen om jaarlijks 30 dagen gesloten te zijn wegens vakantie zonder restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

2.9 CrossFit Lokeren is bevoegd om de vestiging voor reparaties en onderhoudswerken te sluiten zonder restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

2.10 Het aangaan van een abonnement zal toegang geven tot zowel de begeleide lessen als open box. Het aangaan van een beurtenkaart zal uitsluitend toegang geven tot begeleide lessen.

2.11 Leden zijn steeds verplicht om zichzelf op voorhand in te schrijven via de website of app. Tot 120 minuten voor aanvang van de les kan een lid gratis afmelden. Voor de lessen op zaterdag en zondag kan er afgemeld worden tot de avond voordien om 23u.

2.12 Teens abonnementen of beurtenkaarten zijn enkel voor minderjarigen (-18 jaar).

Artikel 3 Duur

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die overeenkomt met de duur van de door het lid gekozen overeenkomst. De overeenkomst wordt niet automatisch verlengd en is niet vroegtijdig opzegbaar door het lid.

3.2 De overeenkomst waarbij gekozen werd voor maandelijkse betaling kan uitsluitend definitief worden stopgezet na het betalen van een verbrekingsvergoeding van de helft van het nog verschuldigd bedrag met een minimum van 300 euro.

3.3 CrossFit Lokeren behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, het lidmaatschap vroegtijdig te beëindigen in één van onderstaande gevallen:

a. Zonder waarschuwing vooraf indien een lid de voorwaarden of huisregels van CrossFit Lokeren ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van CrossFit Lokeren misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie of compensatie van de lidmaatschapsgelden.

b. Met een voorafgaande waarschuwing, indien het lidmaatschapsgeld 5 kalenderdagen na aanvang de overeenkomst of, indien gekozen werd voor domiciliering, 5 dagen na het begin van de maand niet is voldaan.

3.4 Pauzeren van de overeenkomst is onder geen enkele omstandigheid mogelijk.

Artikel 4 Prijs - betaling

4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

De betaling van het lidmaatschapsgeld kan:

- door eenmalige betaling in cash geld, via bancontact-app, overschrijving;

- door maandelijkse betaling via domiciliëring bij een in België gekende financiële instelling.

Bij domiciliering dient het lid een formulier voor machtiging tot domiciliering in te vullen en aan CrossFit Lokeren te overhandigen. Het lid geeft hierbij zijn akkoord dat CrossFit Lokeren het lidmaatschapsgeld en andere mogelijke kosten die verbonden zijn aan de overeenkomst of het niet naleven hiervan mag afhalen van zijn opgegeven rekening.

4.2 Het niet betalen van het lidmaatschapsgeld betekent niet dat de overeenkomst nietig kan worden verklaard.

4.3 De betaling gebeurt éénmalig bij aanvang van de overeenkomst of, indien er voor domiciliëring werd gekozen, voor de gehele komende maand uiterlijk de eerste dag van iedere maand.

4.4 Indien het lid heeft gekozen voor betaling via domiciliering dient het lid te zorgen voor een toereikend saldo op de opgegeven bankrekening. Indien de betaling niet kan plaatsvinden binnen 5 dagen na het begin de maand kan CrossFit Lokeren de overeenkomst vroegtijdig beëindigen en het lid toegang weigeren.

4.5 Indien een domiciliering wordt gestorneerd mag CrossFit Lokeren een administratieve kost van 25,00 EUR in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.

4.6 Bij niet betalen worden zowel de achterstallige betaling(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde betaling(en) direct en volledig opeisbaar. CrossFit Lokeren heeft het recht om het totaalbedrag te incasseren.

4.7 Indien CrossFit Lokeren over dient te gaan tot incasso van haar vordering tegenover het lid, is het lid tevens de integrale incassokosten en de wettelijke intrest verschuldigd, met een minimum van 50,00 EUR.

4.8 De toegang tot CrossFit Lokeren wordt het lid ontzegd en het ledenaccount wordt geblokkeerd tot het moment dat alle vervallen betalingen, de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde betaling(en) en eventuele in rekening gebrachte kosten werden voldaan. Door stopzetting van de overeenkomst doet CrossFit Lokeren geen afstand van zijn recht op incasseren van de lidmaatschapsgelden.

4.9 Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie of compensatie van het lidmaatschapsgeld.

4.10 Vanwege het beperkt aantal trainingsplaatsen per les dient met zorgvuldigheid omgegaan te worden met het reserveren van de trainingen. Indien het lid niet aanwezig is of zich niet tijdig heeft afgemeld, wordt de volledige les in rekening gebracht.

Artikel 5 Prijswijziging

5.1 CrossFit Lokeren heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen.

5.2 Als de prijswijziging voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen inzake BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Verplichtingen van het lid

6.1 Het lid dient wijzigingen in zijn woonplaats, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer binnen de 8 kalenderdagen vanaf wijziging aan CrossFit Lokeren mede te delen. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Lokeren kosten dient te maken om de nieuwe gegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden van het lid.

6.2 Het lid is bekend met de huisregels die gelden in CrossFit Lokeren en verklaart zich akkoord met deze regels door het aangaan van een overeenkomst met CrossFit Lokeren. Het lid is verplicht om zich volgens de huisregels te gedragen.

6.3 Het lid houdt zich aan de door CrossFit Lokeren gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door CrossFit Lokeren aangestelde trainer(s) en hulppersonen op.

6.4 CrossFit Lokeren is geen reclame- of verkoopplaats van goederen of diensten die leden of derden aanbieden.

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid

7.1 Er wordt geen medisch advies geleverd door CrossFit Lokeren. Door middel van huidige overeenkomst bevestigt het lid te weten dat CrossFit Lokeren geen enkele diagnose stelt voor medische problemen en geen medisch advies noch medische diensten verleent. CrossFit Lokeren adviseert het lid de wenselijkheid en de geschiktheid voor het volgen van het trainingsprogramma te bespreken met zijn/haar arts. Het feit dat CrossFit Lokeren ermee instemt zijn diensten aan het lid te leveren is geen medisch oordeel dat het lid medisch, fysiek en mentaal geschikt is om van de diensten van CrossFit Lokeren gebruik te maken. De diensten van CrossFit Lokeren vervangen geen dieetrichtlijnen of medische aanbevelingen van artsen. Door het aangaan van een lidmaatschap erkent het lid in staat te zijn om deel te nemen aan fysieke activiteiten bij CrossFit Lokeren en draagt hij of zij zelf alle risico’s en verantwoordelijkheden.

7.2 CrossFit Lokeren raadt het lid aan om zichzelf voldoende te verzekeren tegen mogelijke ongevallen en schade die hij of zij aan zichzelf en anderen kan veroorzaken.

7.3 Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich brengen. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij uitsluitend deelneemt voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin van het woord geheel door het lid worden gedragen.

7.4 CrossFit Lokeren, haar trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor blessures, materiële of immateriële schade die de deelnemers en/of derden mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of andere activiteiten noch wanneer, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan of gestolen worden, of wanneer de deelnemer en/of derde op enigerlei andere wijze schade lijdt.

7.5 CrossFit Lokeren is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven om eventueel letsel of blessures te voorkomen.

7.6 Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook die door CrossFit Lokeren worden aangeboden zijn geheel voor eigen risico van het lid en/of derde.

7.7 Ieder lid en/of derde is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Lokeren aangerichte schade en dient deze schade te vergoeden.

7.8 Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het ledenaccount.

Artikel 8 Afdwingbaarheid

8.1 Partijen verklaren zich hierbij akkoord dat wanneer enige bepaling en/of een deel van huidige overeenkomst nietig of niet afdwingbaar zou worden verklaard, dergelijke bepaling en/of een deel ervan zal worden geacht te worden gescheiden van huidige overeenkomst, hetgeen voor het overige volledig van kracht zal blijven. Anderzijds gaat het lid ermee akkoord dat alle bepalingen en voorwaarden kunnen worden afgedwongen en doet uitdrukkelijk afstand van elke bepaling of recht dewelke de afdwingbaarheid van enige bepaling of een deel ervan zou aantasten.

Artikel 9 Klachten

9.1 Het lid dient klachten in eerste instantie aan de trainer(s) mee te delen en in tweede instantie schriftelijk aan CrossFit Lokeren kenbaar te maken, uiterlijk binnen 4 weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 10 Persoonsgegevens – gegevensverwerking – privacywet - camerabewaking

10.1 CrossFit Lokeren verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.2 Alle gegevens die door het lid worden meegedeeld aan CrossFit Lokeren worden verwerkt en gebruikt voor onder meer interne doeleinden, om het lid op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen, om het lid te informeren over aanbiedingen van derden waarvan wordt aangenomen dat deze het lid kunnen interesseren. Te dien einde CrossFit Lokeren deze persoonsgegevens ook aan derden overmaken, tenzij het lid heeft gemeld dit niet toe te staan.

10.3 Op elk ogenblik kan inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Het volstaat een e-mail te versturen naar info@crossfitlokeren.com met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen. Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacy luik van worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op onze site voor consultatie.

10.4 Het lid geeft door het aangaan van een lidmaatschap toestemming verleent aan CrossFit Lokeren om gebruik te maken van zijn beeltenis (stilstaand of bewegend), zijn verklaringen en commentaren, geheel of gedeeltelijk, om CrossFit Lokeren en haar diensten en producten te promoten, tenzij dit uitdrukkelijk werd ingetrokken.

10.5 CrossFit Lokeren verwerkt persoonsgegevens onder meer voor ledenbeheer, facturatie, administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals promotiecampagnes, verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van CrossFit Lokeren en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van CrossFit Lokeren.

10.6 CrossFit Lokeren behouden zich het recht voor bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen, niet te publiceren.

10.7 We gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen. CrossFit Lokeren gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Door cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten. Op basis hiervan kunnen wij onze diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij CrossFit Lokeren geen cookies ontvangt.

10.8 De bewakingscamera’s worden gebruikt in het kader van bewaking en toezicht.

Artikel 11 Voorwaarden speciale tarieven

11.1 Personal Training - Wanneer het lid niet kan komen trainen dient hij/zij dit 24 uur voor aanvang van de training te laten weten aan CrossFit Lokeren via mail. Indien het lid dit niet op tijd laat weten of niet komt opdagen zal de training in rekening worden gebracht. Er is geen restitutie mogelijk, ook niet bij afwezigheid of te laat komen. De diensten van personal trainers zijn niet bij een abonnement of een beurtenkaart inbegrepen.

11.2 CrossFit Swimming: De lessen worden aangeboden in vorm van een lessenreeks. Voor aanvang van de lessenreeks dient het lidmaatschapsgeld volledig te worden betaald. Er is geen restitutie mogelijk, ook niet bij afwezigheid of te laat komen. Deelnemers kunnen steeds, zonder opgaaf van reden, door CrossFit Lokeren geweigerd worden. CrossFit Swimming lessenreeksen zijn niet inbegrepen in een abonnement of beurtenkaart.

11.5 Schema’s: De trainingschema’s worden aangeboden in vorm van een pakket. Voor aanvang van de schema’s dient de volledige kostprijs te worden betaald. Er is geen restitutie mogelijk. Leden kunnen steeds, zonder opgaaf van reden, door CrossFit Lokeren geweigerd worden. Schema’s zijn niet inbegrepen in een abonnement of beurtenkaart.

11.6 Giftcard: In de box van CrossFit Lokeren kan er een Giftcard verkregen worden. Deze heeft een minimumwaarde van 30 euro en moet cash betaald worden bij het afhalen van de Giftcard in de box van CrossFit Lokeren. De Giftcard is 1 jaar geldig vanaf het uitreiken door CrossFit Lokeren.

11.7 Acties: Tenzij anders meegedeeld kan een lid met een lopend lidmaatschap enkel gebruik maken van een actie als het lopende lidmaatschap ten laatste binnen 7 kalenderdagen na het einde van de actie verloopt. Loopt het lopend lidmaatschap nog langer dan 7 kalenderdagen dan kan het lid geen gebruik maken van de actie. Indien het lid niet aan deze voorwaarden voldoet en toch van de actie probeert te genieten kan CrossFit Lokeren de toepassing van de actie weigeren voor dit lid. Meer informatie over lopende acties kan verkregen worden via info@crossfitlokeren.com.

Artikel 12 Toepasselijk recht:

12.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Lokeren aangegaan, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen het lid en CrossFit Lokeren zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waarin CrossFit Lokeren is gevestigd.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 Alle mededelingen aan CrossFit Lokeren zullen worden toegestuurd (via gewone post of per aangetekend schrijven) op het adres te Lokeren, Sterrestraat 231A.

13.2 Alle omstandigheden waarin dit document niet voorziet, wordt uitsluitend door de zaakvoerder(s) van CrossFit Lokeren beoordeelt en beslist.

Door het aanmaken of aanvragen van een ledenaccount bij CrossFit Lokeren erkent het lid alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst te hebben gelezen en begrepen. Het lid erkent dat hij of zij weet dat deze overeenkomst kan worden geraadpleegd op de site www.crossfitlokeren.com.